ทัวร์โรงงาน

อุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการขั้นสูง

ห้องปฏิบัติการพาโนรามา

เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ล็อค

เครื่องมือทดสอบความพรุน

เครื่องทดสอบการเจาะน้ำมันด้วยความถี่ไฟฟ้า

อุปกรณ์ทดสอบแรงดึง

มุมมองผู้ผลิต